Ochrana osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány mnou jako podnikající fyzickou osobou Lucie Šilhánková, IČ: 11797347, se sídlem Předenice 92, 332 09 Štěnovice jako správcem osobních údajů, dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679.

Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení 2016/679 (GDPR) mám:

•Právo být informován, jaké osobní údaje o mne správce zpracovává
•Právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich aktualizaci či opravu
•právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě jejich omezení zpracování,
•právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na stížnost u dozorového úřadu a dále
•právo na přenositelnost svých osobních údajů

Správce prohlašuje, že:

•Všem zpracovávaným osobním údajům věnuje náležitou ochranu. Zpracování osobních údajů
svěřuje pouze důvěryhodným zpracovatelům, se kterými má uzavřené smlouvy o Zpracování
osobních údajů podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 .
•Nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo Eu) nebo mezinárodní organizaci
•Zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické,
elektronické a organizační prostředky zabezpečení, nedochází k automatickému individuálnímu
rozhodování ani profilování

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány mnou jako podnikající fyzickou osobou Patrik Šilhánek, IČ: 19850701, se sídlem Předenice 92, 332 09 Štěnovice jako správcem osobních údajů, dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679.

Kontaktní údaje správce jsou:

jméno: Patrik Šilhánek

adresa: Předenice 92, 332 09 Štěnovice

IČ: 19850701

email: hello@patriksilhanek.cz

telefon: +420 606 189 196

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

- jméno a příjmení

- e-mailová adresa

- poštovní adresa

- telefon

- historie akcí na webu

- IP Adresa

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

plnění právních povinností vůči státu,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování e-shopu (Shopify) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

zajišťující marketingové služby.

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé především za účelem zajištění plnění objednávky a online reklamy:

Společnost

Země

Účel

Facebook

USA

Online marketing, sdílení obsahu

Google

USA

Analytické účely, online marketing

Seznam

ČR

Online reklama

Instagram

USA

Online reklama, sdílení obsahu

Smartlook

ČR

Analytické účely

případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR ,

právo na vymazání osobních údajů dle čl. 17 GDPR ,

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR ,

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaš e právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení uložišť antivirovými programy, odpovídajícími hesly a dvoufázovým ověřením .

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 20.2.2023.

Na tento email vám pošlu PDF zdarma s rozšířenými tipy, jak zefektivnit své podnikání pomocí webových stránek

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.